Dítě v úzkých

Projekt je určen pro děti a mládež ohrožené nebo trpící psychickými obtížemi a/nebo rizikovým chováním, tj. pro děti s úzkostmi, sebepoškozováním, sebevražednými pokusy, útěky z domova, poruchami chování, krádežemi, přestupky, trestnými činy či záškoláctvím a dalším asociálním chováním atd. Těmto dětem a jejich rodinám nabízí projekt podporu a pomoc při zvládání situace a souvisejících trápení.

Podpora a pomoc je poskytována v podobě psychologického poradenství, individuální dětské terapie, rodinné terapie a skupinových programů pro děti. Tyto služby pomáhají vyrovnávat dlouhé objednací doby psychiatrů a klinických psychologů, ale v našem regionu také vzdálenost, kterou je nutno do těchto ordinací dojíždět. Služby pak také probíhají ve spolupráci s těmito ordinacemi, takže není nutno do nich dojíždět tak často a přitom je zachována důkladnost péče. Spolupracujeme také s orgány sociálně-právní ochrany dětí i Probační a mediační službou, takže je možno aktivit projektu využít i např. v rámci uloženého dohledu apod.

 

Jak služby probíhají

 

Individuální dětská terapie

probíhá v podobě série pravidelných setkání dítěte a terapeuta, kde společně zkoumají, co dítě trápí, jak události svého života prožívá, jaký jim dává význam, ale také to, jaký význam podle dítěte dávají dospělí (a další důležití lidé v jejich životě) jeho vlastnímu jednání a jaký by dítě chtělo, aby mu dávali význam.

Někdy stačí jen pár setkání, jindy je zapotřebí delšího času – toto a další podrobnosti domlouvá terapeut s rodinou v úvodních setkáních. Během této individuální dětské terapie se také v určitých intervalech setkávají terapeut a rodiče, aby mohli prohovořit důležité události, změny apod.

 

Rodinná terapie

probíhá v podobě pravidelných setkání rodiny (nebo její části) a terapeuta, kde společně zkoumají, co koho trápí, jak události svého života každý z rodiny prožívá a jak je vnímají ostatní, jak každý z rodiny rozumí tomu, co asi prožívají druzí a jak oni by si přáli, aby tomu rozuměl.

Někdy stačí jen pár setkání, jindy je zapotřebí delšího času, někdy je vhodnější terapie s rodinou, jindy se samotným dítětem – toto a další podrobnosti domlouvá terapeut s rodinou v úvodních setkáních.

 

Skupinové programy pro děti

probíhají v podobě setkání skupiny dětí s terapeutem (nebo 2 terapeuty), kde společně zkoumají, co každé z dětí ve skupině i skupinu jako celek trápí, jak události svého života každý z nich prožívá, jaký jim dává význam, jak na toto jeho prožívání a chování ostatní ve skupině reagují, ale také to, jaký význam podle dítěte dávají ostatní děti a dospělí (a další důležití lidé v jejich životě) jeho vlastnímu jednání a jaký by dítě chtělo, aby mu dávali význam. Skupinové programy také obvykle mají výukovou složku, kde se děti naučí lépe komunikovat, rozumět svému vlastnímu chování a prožívání, ale i snáze vycházet a domlouvat se s ostatními.

 

Psychologické poradenství

probíhá obvykle v podobě nárazových či pravidelných setkávání s rodiči, a to buď individuálně, nebo ve skupině. Během individuálních konzultací se terapeut-psycholog s rodiči zaměřuje především konkrétně na jejich dítě/děti, v rodičovské skupině se rodiče spolu s terapeutem (nebo 2 terapeuty) ve větší míře zabývají obecnými otázkami vývoje a výchovy dětí, způsoby komunikace a nastavování pravidel, možnostmi odměn a trestů, oceňování a podpory dítěte apod. Výhodou individuální práce je zachování soukromí rodiny, výhodou skupinové práce je vzájemné sdílení a podpora mezi účastníky, zkušenost, že v tom konkrétní rodina není sama. Ideální je kombinace obou forem práce.

Pokud se obtíže dítěte týkají především školy, je k dispozici také poradenství školní psychologie.

 

Kdy a kde služby probíhají

Služby probíhají ve Vimperku a s respektem k potřebám pracujících a studujících klientů (rodin) jsou nabízeny především v odpoledních až večerních hodinách – provozní dobu, adresu s mapkou a kontakty najdete zde >>.

 

Kdo a jak může služby projektu využívat

Projekt je určen pro děti z Jihočeského kraje a jejich rodiny, nejsnáze dostupný je pro děti s bydlištěm v regionech Vimperska, Prachaticka a Strakonicka.

Máte-li o služby projektu zájem, kontaktujte buď přímo nás nebo pracovníky OSPOD Vimperk, Prachatice nebo Strakonice.

 

Podpora projektu

Projekt podporuje v rámci Opatření č. 4 svého dotačního programu Podpora rodinné politiky Jihočeský kraj.

Podpořit jej však můžete i Vy, neboť dotace nepokryjí 100 % nákladů na jeho realizaci. Více se dozvíte zde >>.