Rozvod není legrace

Projekt je určen pro rodiny s dětmi, které se ocitly v obtížném období rozvodu/rozchodu a po něm, kdy je pro dospělé nesnadné spolu dobře vycházet a přátelsky komunikovat a pro dítě je nesnadné porozumět vztahům mezi dospělými a uchovat si tyto vztahy nadále jako blízké, jisté a bezpečné. Těmto rodinám – a především dětem v nich – nabízí projekt podporu a pomoc při zvládání situace a souvisejících trápení.

Podpora a pomoc je poskytována především v podobě rodinné terapie nebo asistovaného styku, ale v případě potřeby také párové terapie, individuální dětské terapie či skupinových programů pro děti a psychologického poradenství. Tyto služby zajišťují odbornou poradenskou pomoc potřebnou k překonání problémů rodiny tak, aby byla dobře dostupná i v našem regionu. Služby pak probíhají ve spolupráci s opatrovníky, takže je možno se setkávat na jiné půdě a s nezávislým odborníkem-terapeutem a přitom jsou naplňovány možnosti hledání řešení situace.

 

Jak služby probíhají

Rodinná terapie

probíhá v podobě pravidelných setkání rodiny a terapeuta, kde společně zkoumají, co koho v rozvodové/porozvodové situaci trápí, jak aktuální události svého života každý z rodiny prožívá a jak je vnímají ostatní, jak každý z rodiny rozumí tomu, co asi prožívají druzí a jak oni by si přáli, aby tomu rozuměl. Důraz je přitom kladen na nalezení nové podoby vztahů, které by umožnily dospělým důstojný rozchod a dítěti jistotu, že stále má oporu v obou rodičích a oba může mít rádo bez pocitu viny.

Někdy stačí jen pár setkání, jindy je zapotřebí delšího času – toto a další podrobnosti domlouvá terapeut s rodinou v úvodních setkáních.

Asistovaný styk

probíhá v podobě setkání rodiny (rodičů a dítěte) za přítomnosti terapeuta podle podmínek soudního rozhodnutí. Asistovaný styk soud nařídí v případě, kdy bez odborné pomoci a podpory je pro rodinu po rozvodu/rozchodu příliš obtížné spolu důstojně vycházet a komunikovat, což má za následek stažení dítěte ze vztahů a komunikace s oběma či jedním z rodičů. K asistovanému styku také patří krátké následné setkání rodičů s terapeutem bez dětí, které jsou zatím ve společnosti pedagoga nebo psychologa. Během tohoto následného setkání terapeut společně s rodiči zhodnotí průběh setkání s dítětem, důraz je přitom kladen na nalezení nové podoby vztahů tak, aby styk s dítětem mohl probíhat bez asistence.

Párová terapie

probíhá v podobě setkání rodičů a terapeuta, kde společně zkoumají, co koho z bývalých partnerů v rozvodové/porozvodové situaci trápí, jak aktuální události svého života každý z nich prožívá a jak je vnímá ten druhý, jak každý z nich rozumí tomu, co asi prožívá ten druhý a jak by si každý přál, aby tomu ten druhý rozuměl. Důraz je přitom kladen na nalezení nové podoby vztahů, které by umožnily dospělým důstojný rozchod a dítěti jistotu, že stále má oporu v obou rodičích a oba může mít rádo bez pocitu viny.

Někdy stačí jen pár setkání, jindy je zapotřebí delšího času – toto a další podrobnosti domlouvá terapeut s rodinou v úvodních setkáních.

Individuální dětská terapie

probíhá v podobě série pravidelných setkání dítěte a terapeuta, kde společně zkoumají, co dítě trápí, jak rozvod/rozchod rodičů a související události svého života prožívá, jaký jim dává význam, ale také to, jaký význam podle dítěte dávají dospělí (a další důležití lidé v jejich životě) jeho vlastnímu jednání a jaký by dítě chtělo, aby mu dávali význam.

Někdy stačí jen pár setkání, jindy je zapotřebí delšího času – toto a další podrobnosti domlouvá terapeut s rodinou v úvodních setkáních. Během této individuální dětské terapie se také v určitých intervalech setkávají terapeut a rodiče, aby mohli prohovořit důležité události, změny apod.

Skupinové programy pro děti

jsou vhodné v případě, že dítě reaguje na rozvod/rozchod rodičů změnou chování v podobě např. úzkostí, nočních děsů, sebepoškozování, útěky z domova nebo delikventním jednáním. Probíhají v podobě setkání skupiny dětí s terapeutem (nebo 2 terapeuty), kde společně zkoumají, co každé z dětí ve skupině i skupinu jako celek trápí, jak události svého života každý z nich prožívá, jaký jim dává význam, jak na toto jeho prožívání a chování ostatní ve skupině reagují, ale také to, jaký význam podle dítěte dávají ostatní děti a dospělí (a další důležití lidé v jejich životě) jeho vlastnímu jednání a jaký by dítě chtělo, aby mu dávali význam. Skupinové programy také obvykle mají výukovou složku, kde se děti naučí lépe rozumět svému vlastnímu prožívání a chování, hovořit o svém prožívání (např. i s rodiči) a nacházet vhodnější způsoby projevování svých pocitů.

Psychologické poradenství,

zejména poradenství školní psychologie, je vhodné tehdy, když se obtíže dítěte v období rozvodu/rozchodu rodičů týkají především školy. Probíhá obvykle v podobě nárazových či pravidelných setkávání s rodiči.

 

Kdy a kde služby probíhají

Služby probíhají ve Vimperku a s respektem k potřebám pracujících a studujících klientů (rodin) jsou nabízeny především v odpoledních až večerních hodinách – provozní dobu, adresu s mapkou a kontakty najdete zde >>.

 

Kdo a jak může služby projektu využívat

Projekt je určen pro děti z Jihočeského kraje a jejich rodiny, nejsnáze dostupný je pro rodiny dětí s bydlištěm v regionech Vimperska, Prachaticka a Strakonicka.

Máte-li o služby projektu zájem, kontaktujte buď přímo nás nebo pracovníky OSPOD Vimperk, Prachatice nebo Strakonice.

 

Podpora projektu

Projekt podporuje v rámci Opatření č. 3 svého dotačního programu Podpora rodinné politiky Jihočeský kraj.

Podpořit jej však můžete i Vy, neboť dotace nepokryjí 100 % nákladů na jeho realizaci. Více se dozvíte zde >>.