Možnosti podání stížnosti

Principy, způsob a forma podání stížnosti:

 • Stížnost můžete podat nadřízenému orgánu FAMILY team4teen, kterým je rada hlavního spolku team4teen, z.s.: team4teen, z.s., K. Weise 397, 385 01 Vimperk.
 • K podání stížnosti je oprávněna jakákoliv fyzická či právnická osoba.
 • Podání stížnosti nesmí být stěžovateli na újmu.
 • Stížnost může být podána jmenovitě i anonymně.
 • Odpovědnou osobou, která je povinna stížnosti vyřizovat, je ředitelka FAMILY team4teen, nebo rada hlavního spolku team4teen, z.s., pokud jde o stížnost na ředitelku FAMILY team4teen.
 • Stížnost lze podat písemně osobním předáním pracovníkovi či poštou na adresu sídla pobočného spolku nebo na adresu rady hlavního spolku (viz výše), ústně (osobně či telefonicky), elektronickou poštou na e-mailovou adresu zuzana.blahova@team4teen.cz, nebo na e-mailovou adresu rada@team4teen.cz. Elektronickou poštou může být podána stížnost také z anonymní adresy.
 • Předkladatel je oprávněn svoji stížnost kdykoliv odvolat.

 

Způsob vyřizování stížnosti:

 • Odpovědná osoba provede šetření potřebná k posouzení stížnosti.
 • Stížnosti jsou vyřizovány do 30 dnů od data přijetí. Pokud to není ze závažného důvodu možné, stěžovatel je o tom zpraven formou odpovídající formě podání stížnosti a je mu oznámeno přibližné datum vyřízení.
 • V případě zjištění pochybení na straně pracovníků organizace učiní odpovědná osoba bez prodlení potřebné kroky k nápravě a opatření zabraňující opakování pochybení.
 • Stěžovatel je o průběhu šetření, jeho výsledcích a případné nápravě informován ve stanovené lhůtě formou odpovídající formě podání stížnosti a stížnost je odpovědnou osobou evidována v knize Evidence stížností.
 • Součástí podání vysvětlení stěžovateli nemohou být skutečnosti, o kterých jsou pracovníci povinni zachovávat mlčenlivost, nelze rovněž porušit práva a právem chráněné zájmy právnických a fyzických osob.
 • Není-li stěžovatel s vyřízením stížnosti ředitelkou spolku spokojen, má právo odvolat se k radě hlavního spolku team4teen, z.s..
 • Není-li stěžovatel spokojen s vyřízením stížnosti radou hlavního spolku team4teen, z.s., může se obrátit na tyto instituce:
Městský úřad Vimperk

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Nad Stadiónem 199
385 17 Vimperk

Krajský úřad Jihočeského kraje

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Odbor ochrany práv dětí
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2

Veřejná ochránkyně práv

Údolní 39
602 00 Brno

Český helsinský výbor

Štefánikova 21
150 00 Praha 5