Kde a jak si stěžovat, pokud něco není v pořádku

Principy, způsob a forma podání stížnosti:

 • Stížnost můžete podat nadřízenému orgánu JUNIOR team4teen, kterým je rada hlavního spolku team4teen, z.s.: team4teen, z.s., K. Weise 397, 385 01 Vimperk.
 • K podání stížnosti je oprávněna jakákoliv fyzická či právnická osoba.
 • Podání stížnosti nesmí být stěžovateli na újmu.
 • Stížnost může být podána jmenovitě i anonymně.
 • Odpovědnou osobou, která je povinna stížnosti vyřizovat, je předseda JUNIOR team4teen, nebo rada hlavního spolku team4teen, z.s., pokud jde o stížnost na předsedu JUNIOR team4teen.
 • Stížnost lze podat písemně osobním předáním pracovníkovi či poštou na adresu sídla pobočného spolku nebo na adresu rady hlavního spolku (viz výše), ústně (osobně či telefonicky), elektronickou poštou na e-mailovou adresu stanislav.blaha@team4teen.cz , nebo na e-mailovou adresu rada@team4teen.cz. Elektronickou poštou může být podána stížnost také z anonymní adresy.
 • Předkladatel je oprávněn svoji stížnost kdykoliv odvolat.

 

Způsob vyřizování stížnosti:

 • Odpovědná osoba provede šetření potřebná k posouzení stížnosti.
 • Stížnosti jsou vyřizovány do 30 dnů od data přijetí. Pokud to není ze závažného důvodu možné, stěžovatel je o tom zpraven formou odpovídající formě podání stížnosti a je mu oznámeno přibližné datum vyřízení.
 • V případě zjištění pochybení na straně pracovníků organizace učiní odpovědná osoba bez prodlení potřebné kroky k nápravě a opatření zabraňující opakování pochybení.
 • Stěžovatel je o průběhu šetření, jeho výsledcích a případné nápravě informován ve stanovené lhůtě formou odpovídající formě podání stížnosti a stížnost je odpovědnou osobou evidována v knize Evidence stížností.
 • Součástí podání vysvětlení stěžovateli nemohou být skutečnosti, o kterých jsou pracovníci povinni zachovávat mlčenlivost, nelze rovněž porušit práva a právem chráněné zájmy právnických a fyzických osob.
 • Není-li stěžovatel s vyřízením stížnosti předsedou spolku spokojen, má právo odvolat se k radě hlavního spolku team4teen, z.s..
 • Není-li stěžovatel spokojen s vyřízením stížnosti radou hlavního spolku team4teen, z.s., může se obrátit na tyto instituce:
Český rybářský svaz, z. s.

Jihočeský územní svaz
Rybářská 237, Poříčí
373 82 Boršov nad Vltavou

Český rybářský svaz, z. s.

Rada ČRS
Nad Olšinami 282/31
100 00 Praha 10 – Vinohrady